IV. Складіть список КК зарубіжних держав, які перекладені на українську чи російську мову, вкажіть джерела, в яких вони опубліковані.

НАПРИКЛАД:

1) Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б.В.Волженкин, пер. с англ. И.В.Мироновой. - СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2000. - 253 с.


Рекомендована література

Тексти кримінальних кодексів зарубіжних держав (опубліковані та з мережі Internet)

Боботов С.В., Сухов Н.С. Реформа уголовного права во Франции. // Советское государство и право. - 1990. - №8. - С. 118-124.

Бухгольц Э. Уголовное право в объединенной Германии. // Вестник Московского университета. - 1993. - №1. - С. 50-54.

Давид Р. Основные правовые системы современности. - М.: Международные отношения, 1996.-400 с.

Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз. // Право України. - 2002. - №3.- С. 118-121.

Имамов Э.З. Уголовное право Китайской Народной Республики.- М.,1990.

Ковалев М.И., Козаченко И.Я. О реформе уголовного законодательства Канады. // Советское государство и право. - 1990. - №5. - С. 131-135.

Козочкин И. Новый Уголовный кодекс Испании. // Российская юстиция. - 1996. - №9.

Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции.- Москва: Спарк.- 1996.- 124с.

Кузнецова Н.Ф., Цзян Хуэйлинь. Реформа уголовного законодательства Китая. // Вестник Московского университета. Серия 11, Право.- 1998.- №4.- С. 65-76.

Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право.-К.: “Вілбор”, 1997.- 256 с.

Матвеева А.А. основные тенденции развития уголовного законодательства Литовской республики. // Вестник Московского университета. Серия 11. Право.- 1999.- №4.- С. 42-54.

Навроцький В.О. Кримінальне законодавство зарубіжних держав: питання Особливої частини. - Львів: Юридичний ф-т Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка. - 1999. - 56с.

Навроцький В.О. Кримінальне право України. Курс лекцій. (Підрозділ 15.1. Загальна характеристика Особливої частини кримінального законодавства зарубіжних держав).- Київ: Знання.- 2000.- С. 723-769.

Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права.- М.: “Юристь”, 1998.-512с.

Пітер Лейленд. Кримінальне право: злочин, покарання, судочинство. (Англ. підхід).-К.: Основи, 1996.-207 с.

Похмелкин В. Новый уголовный кодекс - зеркало российской демократии. // Российская юстиция. - 1996. - №8.


Навчальне видання

Брич Лариса Павлівна

кандидат юридичних наук, доцент

кафедри кримінального права і кримінології

Навроцький В’ячеслав Олександрович

доктор юридичних наук, професор

кафедри кримінального права і кримінології

Завдання для практичних занять
з Особливої частини
кримінального права УкраїниВідповідальний за випуск – Брич Л.П.

Комп’ютерний набір – Брич Л.П.

Макетування – Радченко А.М.

Умовних друкованих аркушів – 5.9 Тираж – 150.

Надруковано малим видавничим центром юридичного факультету
Львівського державного університету імені Івана Франка.

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.


Âèäàííÿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà
Завдання для практичних занять з Особливої частини кримінального права України. Львів - 2003


5221922195745243.html
5221997302741246.html
    PR.RU™